//S’aproven els dos punts de l’Àrea de transparència i bon govern

S’aproven els dos punts de l’Àrea de transparència i bon govern

S'han aprovat el compte general de l’exercici 2018 i l'expedient de modificació de crèdit 7/2019

per | 2019-09-30 17:25:3230/09/2019 17:25 | 0 comentaris

El quart punt de l’ordre del dia era el primer de l’Àrea de transparència i bon govern, concretament en relació amb hisenda, finances i contractacions. L’aprovació del compte general de l’exercici 2018 inclou els documents de Balanç de situació, compte de resultats i liquidació del pressupost i el de Memòria de la pròpia entitat, organismes i societats mercantils de capital íntegrament municipal, entre altres.

El 2018 l’Ajuntament va tancar l’exercici amb un balanç de situació de 60.077.450,20 euros, un romanent de tresoreria per a despeses generals de 4.187.750,07 euros i un resultat pressupostari ajustat de 2.068.704,18 euros.

La segona entitat amb el balanç de situació més alt va ser el Pius Hospital de Valls, amb 9.203.022,40 euros.

En aquest punt també s’han aprovat l’informe de fiscalització posterior emès per la intervenció i que es retin els comptes del 2018 a la Sindicatura de Comptes. S’ha aprovat per 17 vots a favor i 4 abstencions (CUP i Cs).

Després de l’aprovació dels comptes del 2018 s’ha passat al punt d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit número 7/2019, cinquè punt de l’ordre del dia del ple ordinari d’avui. Aquesta modificació comportarà un suplement de crèdit o crèdit extraordinari per cobrir diverses despeses a través de baixes de crèdit d’actuacions ja finalitzades o que no es duran a terme. En total, es farà la modificació sobre 228.900,31 euros.

Entre les aportacions via suplement de crèdit destaquen les que es faran a la Xarxa de Cultura, al Patronat Municipal d’Esports i al pla lumínic. La Xarxa de Cultura, amb una previsió inicial d’aportació per part del consistori de 913.000 euros rebrà 15.000 euros més, de manera que la previsió definitiva serà de 928.000 euros. Pel que fa al Patronat, amb una previsió inicial de 420.000 euros, s’hi destinaran 25.000 euros més, de manera que la previsió definitiva serà de 445.000 euros. La tercera despesa en quantia econòmica de les modificades a l’alça és el pla lumínic, amb una previsió inicial de 445.699,51 euros, als quals s’afegeixen 45.000 euros, deixant el resultat final en 490.699,51 euros.

El Ple ha aprovat també una consignació de crèdit extraordinari de 20.000 euros de la subvenció d’habitatge social a Sostre Cívic, SCCL.

Pel que fa a les partides que s’han reduït per compensar els augments, aquestes han estat, entre altres, la valorització de residus (que tenia previstos 836.053,03 euros i quedarà en 798.053,03 euros), la millora de la piscina coberta del Fornàs (amb 17.853,43 euros previstos i que quedarà en 16.017,60 euros) o la urbanització del carrer Segrià (amb 63.185 euros previstos i que quedarà en 50.508,21 euros). La modificació s’ha aprovat, tot i que hi han fet intervencions crítiques el PSC, la CUP i Cs.

Deixa un comentari