La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Valls ha aprovat de manera inicial el projecte de reparació estructural de la coberta i voltes de l’edifici de l’antiga església de Sant Francesc per un import de 433.501 euros IVA inclòs.
L’actuació preveu solucionar les diverses patologies que afecten l’estructura de les voltes de les naus del temple i la coberta de l’edifici, entre elles els danys a la teulada, fissures en murs, sostres i voltes o humitats per filtracions d’aigua.

El projecte aprovat ara inicialment ha estat redactat per l’arquitecte Xavier Romaní, que ja va ser l’encarregat de redactar l’estudi de les patologies de Sant Francesc. La Junta ha aprovat el projecte, que estarà en exposició pública per un termini de 15 dies, per reduir així els terminis de tramitació amb l’objectiu d’agilitar-ho al màxim. L’expedient es trametrà a la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat per tal que emeti també el corresponent informe i se’n donarà compte també a la Comissió Municipal de Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic.